Często zadawane pytania

 • Prawo polskie nie definiuje pojęcia szkody całkowitej. W praktyce mamy do czynienia z dwiema formami szkody całkowitej w zależności od rodzaju ubezpieczenia AC (auto casco) i OC (odpowiedzialność cywilna). Przy ubezpieczeniu OC granicą opłacalności naprawy pojazdu jest wartość bazowa pojazdu z dnia szkody (przed jej wystąpieniem) czyli ekonomicznie uzasadniona jest naprawa do 100% wartości pojazdu. Po przekroczeniu tej wartości mamy do czynienia z szkodą całkowitą.

  Właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie wyliczone jako różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody i wartością pojazdu w stanie uszkodzonym (po szkodzie). Generalnie kwota uzyskana z tytułu szkody całkowitej wypłacona przez ubezpieczyciela i kwota uzyskana ze sprzedaży pozostałości (wraku) winna być równa kwocie bazowej pojazdu z dnia szkody tak by poszkodowany mógł nabyć inny pojazd o takich samych parametrach. Przy ubezpieczeniu AC próg opłacalności naprawy pojazdu jest zawsze określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC. Praktyki ubezpieczycieli ustaliły tą wartość średnio jako 70%.

 • Tak, w tej sytuacji zobowiązanym do wypłaty należnego świadczenia jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) z siedzibą w Warszawie. Zgłoszenia szkody dokonujemy za pośrednictwem któregokolwiek ubezpieczyciela, który przeprowadza wszelkie czynności przypisane dla tego typu zdarzenia. Świadczenie o jakie można się ubiegać dotyczy szeroko pojętej szkody osobowej.

  UFG nie pokrywa w tym konkretnym stanie faktycznym szkody na mieniu dotyczącej uszkodzonego w wyniku wypadku komunikacyjnego pojazdu. UFG zaspokoi wszelkie roszczenia osoby poszkodowanej wynikające zarówno z szkody osobowej jak i na mieniu w sytuacji gdy sprawca został zidentyfikowany lecz nie posiadał wykupionej polisy OC. Należy przy tym pamiętać, iż warunkiem koniecznym jest by przedmiotowa szkoda została wyrządzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Generalną zasadą przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia jest termin trzy letni uregulowany w art. 819 § 1 k.c. Wyjątkiem od tej zasady jest okresu przedawnienia dla roszczenia z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Zgodnie z brzmieniem art. 819 § 3 k.c. termin roszczeń poszkodowanego wobec ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się dla wypadków komunikacyjnych z upływem okresu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (deliktem).

  Zastosowanie znajdzie art. 442 ze znaczkiem 1 k.c. Art. 4421. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

  § 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

  § 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

  § 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

  Bardzo ważną jest również informacja, iż zgodnie z art. 819 § 4 k.c. bieg przedawnienia roszczeń o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. W takich przypadkach bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

 • W tym przypadku mamy do czynienia z regresem czyli roszczeniem zwrotnym ubezpieczyciela w stosunku do sprawcy szkody. Wysokość tego roszczenia zawsze odpowiada wysokości wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Sytuacje, w których takie roszczenie ubezpieczycielowi przysługuje wskazane są w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.). Jest to katalog zamknięty ustanowiony przez ustawodawcę.

  Są to następujące przypadki, gdy kierujący pojazdem:

  1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
  3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
  4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

  Ubezpieczyciel musi wykazać zasadność tego roszczenia – art. 6 k.c.. Regres dla sprawcy może być bardzo dolegliwy z uwagi na to, iż dotyczy zarówno świadczeń wypłacanych jednorazowo np. odszkodowanie, zadośćuczynienie jak i świadczeń okresowych np. renta.