Za co odszkodowanie?

W XXI wieku miejsce zdarzenia, wypadku dla procesu likwidacji powstałej szkody nie ma najmniejszego znaczenia, dlatego działamy na terenie całego kraju.

Osoba Poszkodowana zlecająca nam swoją sprawę nie ponosi żadnych opłat do czasu uzyskania należnego świadczenia.
Uzyskane świadczenie odbiera zawsze osoba Poszkodowana od zobowiązanego, a następnie rozlicza się z nami.

W przypadku nie uzyskania należnego świadczenia nie pobieramy żadnych opłat od osoby Poszkodowanej. Wszelkie koszty powstałe w wyniku procesu likwidacji szkody obciążają wówczas tylko nasze biuro.

Wysokość należnego nam honorarium to 15% uzyskanego świadczenia dla osoby Poszkodowanej. W szczególnych przypadkach może to być maksymalnie 20%, jednakże wysokość honorarium zawsze jest ustalana przy podpisywaniu umowy i nie może być zmieniana na niekorzyść osoby Poszkodowanej w terminie późniejszym.

Naszą domeną są szeroko rozumiane szkody osobowe i rzeczowe, majątkowe i nie majątkowe wynikające z:

  • ex delicto – odpowiedzialność deliktowa, z tytułu czynów niedozwolonych,
  • ex contractu – odpowiedzialność kontraktowa, za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.

Odszkodowania powypadkowe

Są to między innymi szkody zaspokajane z:

polisy OC

obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej np. wszelkie szkody komunikacyjne obejmujące uszkodzenie mienia oraz szkody osobowe (pieszy, pasażer pojazdu, kierujący pojazdem),

polisy OC dobrowolnej

dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej np. zarządcy drogi, nieruchomości – zły stan drogi, chodnika, nieodśnieżony chodnik,

polisy NNW

następstw nieszczęśliwych wypadków, które chronią konkretną osobą w określonym zakresie,

polisy AC

polisa auto casco, która chroni nasze minie najczęściej samochód w określonym zakresie np. wypadek, kradzież, zniszczenie, pożar, zalanie, itp.

Zakres działania:

Zaufaj firmie, która zapewnia:

komfort i bezpieczeństwo

kompleksową obsługę prawną

konkurencyjność i skuteczność

wieloletnie doświadczenie